Regulamin

1. Zakres

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie prowadzi samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. Kontrahent, zawarcie umowy, możliwości korekty

Umowa kupna zawierana jest z Motive Piotr Korsak.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych w procesie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przycisku zamówienia w celu zaakceptowania oferty towarów znajdujących się w koszyku. Zaraz po złożeniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie e-mailem.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językiem dostępnym do zawarcia umowy jest język polski.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy dane zamówienia oraz nasze warunki w formie tekstowej. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny w Internecie.

4. Warunki dostawy

Zasadniczo masz możliwość odbioru od Motive Piotr Korsak, ul.Grodzka 35/8, 30-001 Kraków, Polska (Numer identyfikacyjny VAT: 6791005705).

Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego zamówionych szkoleń.

W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

    a) dodanie do koszyka Usługi;
    b) wybór rodzaju płatności;
    c) opłacenie zakupu

Realizacja zamówienia (dostęp do zakupionych szkoleń) aktywowany jest natychmiast po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).

Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może pobierać wyłącznie materiały dydaktyczne do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

    a) bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w zakupionych szkoleniach
    b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;
   
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Ze względu na spersonalizowany charakter nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie strefakursów.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

5. Płatność

W naszym sklepie ogólnie dostępne są następujące metody płatności:

PayPal Plus
W ramach usługi płatności PayPal Plus oferujemy różne metody płatności jako usługi PayPal. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Tam możesz wprowadzić swoje dane dotyczące płatności, potwierdzić wykorzystanie swoich danych przez PayPal i zlecenie płatności do PayPal.

Jeśli wybrałeś metodę płatności PayPal, aby móc zapłacić kwotę faktury, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw zarejestrować się i zalegalizować swoimi danymi dostępowymi. Transakcja płatnicza jest automatycznie przeprowadzana przez PayPal natychmiast po potwierdzeniu zlecenia płatniczego. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.

Jeśli wybrałeś metodę płatności kartą kredytową, nie musisz być zarejestrowany w systemie PayPal, aby móc zapłacić kwotę faktury. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona przez firmę obsługującą Twoją kartę kredytową na żądanie PayPal, a Twoja karta zostanie obciążona natychmiast po potwierdzeniu zlecenia płatniczego i po legitymacji użytkownika jako prawowitego posiadacza karty. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.

Jeśli wybrałeś metodę płatności poleceniem zapłaty, nie musisz być zarejestrowany w systemie PayPal, aby móc zapłacić kwotę faktury. Potwierdzając zlecenie płatnicze, udzielasz PayPal upoważnienia do polecenia zapłaty. O dacie obciążenia konta zostaniesz poinformowany przez PayPal (tzw. powiadomienie wstępne). Przesyłając upoważnienie do polecenia zapłaty natychmiast po potwierdzeniu zlecenia płatniczego, PayPal zwraca się do swojego banku o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana i Twoje konto zostaje obciążone. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.

Jeśli wybrałeś metodę płatności faktury, nie musisz być zarejestrowany w systemie PayPal, aby móc zapłacić kwotę faktury. Po pomyślnym sprawdzeniu adresu i zdolności kredytowej oraz złożeniu zamówienia przenosimy nasze roszczenia na PayPal. W takim przypadku możesz zapłacić PayPal tylko ze skutkiem umorzenia długów. W przypadku przetwarzania płatności za pośrednictwem PayPal - oprócz naszych warunków - obowiązują warunki i polityka prywatności PayPal. Dalsze informacje i pełne warunki PayPal dotyczące zakupu na konto można znaleźć tutaj.

6. Zachowanie tytułu

Towar pozostaje naszą własnością do czasu pełnej zapłaty.

7. Prawa autorskie

1. Jeśli klient prześle własny motyw lub jeśli ma inny wpływ na produkt (personalizacja tekstu), klient zapewnia Spreadshirt, że tekst i motyw są wolne od praw osób trzecich. W takim przypadku wszelkie naruszenia praw autorskich, osobistych lub imienia i nazwiska obciążają klienta. Klient zapewnia również, że nie narusza żadnych innych praw osób trzecich poprzez personalizację produktu.

2. Klient zwalnia Spreadshirt od wszelkich roszczeń, które są dochodzone z powodu naruszenia praw osób trzecich, o ile Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązków. Klient zwraca firmie Spreadshirt wszystkie koszty obrony i inne poniesione szkody.

8. Gwarancje

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązuje ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady.

Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach, które mogą obowiązywać oraz ich dokładne warunki można znaleźć przy produkcie oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: W przypadku pytań, skarg i zażaleń z naszym działem obsługi klienta można się kontaktować w dni powszednie od do pod numerem telefonu, a także e-mailem pod adresem info@jestem.info.

9. Odpowiedzialność

Zawsze ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia wynikające ze szkód wyrządzonych przez nas, naszych prawnych przedstawicieli lub pełnomocników

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne) poprzez lekkie zaniedbanie z naszej strony, naszym przedstawicielom prawnym lub agentom zastępczym, wysokość odpowiedzialności jest przewidywalna w momencie zawarcia umowy Szkoda ograniczona, której wystąpienia można zwykle oczekiwać.
W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć tutaj.

Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

11. Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

    a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
    b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
    c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
    d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie jestem.info.
Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów o dostawę towarów nieprefabrykowanych, dla których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.